2023 SKS Değerlendirmelerinde Klinik Yönetişim Standardının Uygulanması ve Değerlendirilmesi
15 Mayıs 2023

SKS Hastane (S.6.1) seti Kurumsal Hizmetler boyutunda yer alan “KKU06 Klinik yönetişim ile ilgili süreçler tanımlanmalıdır.” standardının uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin bilgilendirme dokümanı ekte sunulmuştur. 
Bununla birlikte, 2023 yılı değerlendirmelerinde standardın tamamı değerlendirilmeyecek olup, bu dönem izlenecek yol aşağıda belirtilmiştir:

2023 Yılı Değerlendirmelerinde İzlenecek Yol:
Kurumlarımızın, KKU06 standardına yönelik 2023 yılı değerlendirme döneminde sadece aşağıdaki hususlar değerlendirilecektir:

   ● 2019/15 sayılı Genelge ve Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi kapsamında Klinik Kalite İyileştirme Komitesinin kurulması
     ᴼ Kurumsal ya da ulusal düzeyde elde edilen sonuçlar Klinik Kalite İyileştirme Komitesi tarafından ilgili branşların katılımı ile analiz ediliyor mu?
   ● Komite tarafından sağlık olguları ve göstergelere yönelik gerçekleştirilen düzenli toplantılar ve analizler
     ᴼ Veri kalitesi yeterli mi? (Ulusal ekranlardaki payda değerleri ile kurumdaki değerler uyumlu mu? 
     ᴼ Sonuçlar gerçek değerleri ne kadar yansıtıyor?
     ᴼ Veri kalitesi yeterli değil ise bunun için bir iyileştirme planlanmış ya da uygulanmış mı?
     ᴼ Veri kalitesi yeterli ancak hedef değerden sapma var ise, sebepleri analiz edilmiş mi?
   ● Toplantılarda alınan düzeltici önleyici faaliyet kararlarının uygulanıyor olması
     ᴼ Gerekli ise klinik sonuçların iyileştirilmesine yönelik düzeltici önleyici faaliyetler belirlenmiş mi?
     ᴼ Bu faaliyetler uygulanıyor mu?
   ● 2021-2022 yılı Kolorektal Kanser Klinik Kalite raporlarına yönelik geribildirim süreci kapsamında yapılan çalışmalar kayıt altına alınmış mı?
   ● Bakanlık tarafından yayınlanan klinik protokol ve rehberler (Kolorektal kanser klinik protokolü, inme klinik protokolü vb.) veya uluslararası protokoller kurum tarafından takip ediliyor mu?
Kurumun, sağlık olgusu bazında yaptığı çalışmalar kapsamında yukarıdaki soruların yanıtları aranır.

Önemli Notlar:
   ● 2023 yılı değerlendirme döneminde E grubu hastaneler bu standarttan muaf tutulacaktır. 
   ● Kolorektal Kanser Klinik Kalite Raporları, yalnızca SİNA ekranlarında verisi bulunan kurumlarımızın kullanımına açılmıştır. Kurumlar Kolorektal Kanser Klinik Kalite raporlarını SİNA ve SBYS verilerini karşılaştırarak incelemeli, veri kalitesini değerlendirmeli gerekli ise veri kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmalıdırlar. 
   ● Türkiye Klinik Kalite Programı çerçevesinde takip edilen ve henüz SİNA ekranlarında raporları yayınlanmayan diğer sağlık olgularının raporları kullanıma sunulana kadar kurumlarımız SBYS üzerinde elde ettikleri pay ve payda değerleri üzerinden bir inceleme yapıp veri kalitesini değerlendirmeli, gerekli ise veri kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmalıdırlar.
   ● Kurumların yukarıda bahsi geçen çalışmaları gerçekleştirmiş olması standardın karşılanıyor olması için gereken yeterliliklerdir. (Örneğin, kurum tüm çalışmaları yapmış, ancak gösterge bazında hedef değerlere ulaşamamış. Bu durum kurumun standardı karşılamıyor anlamına gelmemektedir. 
   ● Klinik kalite programı kapsamında kurumsal düzeyde ölçülen klinik kalite göstergeleri UBK kodu ile tanımlanmıştır. UB kodlu olan göstergeler il ve ülke genelinde ölçülecek ve izlenecek olan göstergelerdir. Güncel göstergelere Başkanlığımız uhdesinde bulunan Klinik Kalite web sayfasında bulunan Sağlık Olguları Gösterge Kartları linkinden ulaşılabilmektedir.